Plana Leasachaidh Chànain Knockengorroch (Gàidhlig) / Knockengorroch Languages Development Plan

Knockengorroch signs

Plana Leasachaidh Chànain Knockengorroch (Gàidhlig)

Jump to English version

Amas a’ Phlana

‘S e dùthaich làn iomadh chanan is dualchainnt a th’ ann an Alba, is tha sinn gu math mothachail air seo ann an taobh iar-dheas na dùthcha leis an obair againn. Tha dualchas is iomadachd aig teas-meadhain gnìomhachais Knockengorroch is tha e gu math cudromach dhuinn gum bi sinn a’ brosnachadh is a’ toirt fàth gu freumhan chànain is chultair air feadh na tachartasan againn.

Tha an sgrìobhainn seo a’ riochdachadh an dealas a tha againn ri na chanain seo (Albais is Gàidhlig), is bidh e air a chleachdadh mar treòir, neo iomradh le luchd-obrach, criutha, luchd-èisteachd is luchd-ùidhe.

Chànain Taobh Iar-dheas na h-Alba

Tha sgìre Ghall Ghallaibh is Siorrachd Àir a deas làn diofar dualchainnt Albais, le iomadh briathar fhathast air an cleachdadh gu làthaireil. Tha e air a bhith aithnichte gu farsaingeachd gu bheil Albais air a bhith prìomh chànan na sgìre o chionn fhada. Fhad ‘s a tha e comasach dhuinn bidh sinn ag obair air pròiseactan rannsachaidh chànain le gnìomhachasan eachdraidheil gus tuilleadh ar tuigse a’ leudachadh air a chuspair.

Sna seann làithean, bha an sgìre seo làn flaitheanais Gàidhealach, le diofar mìn-chànain is dualchainntean. Chan eil na dualchainntean seo fhathast ri chluinntinn ach ri fhaicinn air ainmean àite air feadh na sgìre. Chan eil tòrr Gàidhlig co-aimsireil air a bhruidhinn anns an sgìre nas motha, is mar sin ‘s e dùbhlan cas a th’ ann gus ath-bheothachadh na Gàidhlig a chur air dòigh. Leis an fhèis Knockengorroch, is an obair againn tha sinn an dùil gun urrainnear brosnachadh cleachdaidhean na Gàidhlig is a riochdachadh mar cànain tarraingeach is buntainneach fad is farsaing.

Cleachdaidhean na Gàidhlig is Albais aig Knockengorroch

Tha Beurla na sgìre a cleachdadh faclan Albais gu làthaireil. Bidh sluagh-mhòr den duine aig an fhèis a’ cleachdadh mìrean Albais gu tric.

Chan eil Gàidhlig air a bruidhinn leis a’ mhòr chuid den t-sluagh Knockengorroch is mar sin, cha bhi i air a bruidhinn gu foirmeil air an roinn. Tha Gàidhlig aig feadhainn a bhios a’ dol dhan fhèis, is tha clann aig iomadh dhiubh aig Sgoiltean Gàidhlig. Mar sin, tha ùidh mhòr aca ann an leasachadh chànain airson an àm ri teachd.

Tha tòrr ainmean àite aig an fhèis ann an Albais is Gàidhlig, neo le thùsan sna chànain seo. M.E: Langwhan, is Knockengorroch.

Ann an 2018, bha pròiseact Òran Bagraidh air a riochdachadh is thogadh le Knockengorroch, pròiseact a bha a rannsachadh seann òran Gàidhlig, is Gàidhlig na sgìre, is a’ measgachadh Gaeilge, Cuimris is Gàidhlig na h-Alba le sàr-luchd-chiùil is bàird. Tha sinn a’ cur romhainn taic a thoirt gu Gàidhlig co-aimsireil is a’ comharrachadh ar dualchas is eachdraidh ionadail aig an aon àm. Ann an 2023, chur sin pròiseact Real Merlin air dòigh, a-rithist a bha a riochdachadh cainnt na h-Alba is a Chuimrigh (chànain Ceiltis P is Q).

Dòigh-Obrach Chànain Knockengorroch

Tha sinn a’ cur romhainn leasachadh is ath-bheothachadh nan cànain is dualchainntean Albais is Gàidhlig is gan faicinn mar clachan-bunait ar cultar is dualchas. ‘S e an amas gum brosnaichear luchd-ionnsachaidh is luchd-fileantaich nan chànan, an adhartachadh is an glèidheadh gus am bi e ruigsinneach.

Gus na h-amasan seo a ruigsinn, seo na geallaidhean atha againn:

 • Lean oirnn prògramadh is adhartachadh luchd-ciùil is ealain Gàidhlig is Albais.
 • Ion-corpachadh stuth Gàidhlig is Albais thar prògram na Fèise, le bùithtean-obrach, geamannan, is ceòl.
 • Fhad ‘s a tha e comasach, cuiridh sinn cuideam air dualchainntean sònraichte a bha bruidhinn san sgìre
 • Cumaidh sinn oirnn a’ brosnachadh mothachas is a’ sgaoileadh fiosrachadh air na chànain, is ag obair le feadhainn gus seo a’ coileanadh is adhartachadh.
 • Togaidh sinn mothachadh-chànain am broinn an t-sgioba againn is ag obair le luchd-fileantaich gus seo a rèiteachadh, is a bhith cinnteach nach dèan sinn “tòcanas”.
 • Cleachdaidh sinn Albais is Gàidhlig air loidhne is na meadhanan sòisealta nuair a tha e buntainneach.
 • Tha sinn an dùil gun cuiridh sinn am meud tuilleadh Gàidhlig is Albais air an làrach-lìn againn.
 • Gun dèan sinn sgrùdadh air adhartachadh cleachdaidhean chànain le marsantachd aig an fhèis.

Leis a’ Phlana Leasachaidh Chànain seo, tha sinn a’ creidsinn gu bheil Knockengorrach aig fìor-thòiseach fèisean-ciùil na h-Alba, le dealas soilleir gus cànain na h-Alba a dh’adhartachadh is a chumail beò.

2.1 Goireasan is Conaltradh

Bidh Knockengorroch ag obair gus Gàidhlig is Albais a riochdachadh thar modhan-conaltraidh.

 • Bidh sinn a’ cruthachadh sanasachd ioma-chànanach air na meadhanan sòisealta (FB, Twitter, Instagram) nuair a tha e freagarrach.
 • Cruthachaidh sinn duilleag làn abairtean cleachd-mhòr a bhios air an cleachdadh leis an luchd-obrach againn air na meadhanan sòisealta. Obrachaidh sinn le luchd-fileantaich Albais is Gàidhlig gus am bidh sinn cinnteach gum bi cànan air an cleachdadh gu ceart.
 • Cleachdaidh sinn Albais is Gàidhlig anns a’ mhargaideachd againn is an toirt a-steach dhan bhrathan-naidheachd is sanasachd.

Sanasan

 • Tha sinn mothachail gun cleachd sinn measg de Gàidhlig is Albais air feadh na fèise is tha seo a’ gabhail a-steach cànain roinneil Albais is Gàidhlig Gall Gallaibh a tha stèidhichte air ainmean àite.

Conaltradh Sgrìobhaidh

 • Bidh prìomh chànan conaltraidh sa Bheurla, air sàilleabh nach eil neach-obrach le èifeachdas Gàidhlig air sgioba Knockengorroch. Bu toil seo a leasachadh gus beagan Gàidhlig is Albais a thoirt a-steach dhan mhodhan-chonaltraidh againn. Gu ìre, bidh sinn feumail air maoin-airgid air choireigin gus seo a rèiteachadh gu ceart.

Conaltradh air an raon

 • Uair a tha e freagarrach bidh Gàidhlig is Albais air an cleachdadh air an raon, gu sònraichte airson bùithtean-obrach anns a bhios luchd-phàirteachaidh a ionnsachadh sgilean chànain.
 • Bidh earrannan de fhios-labhairt bhon àrd-ùrlar ann an Gàidhlig is Albais.

2.2 Rianachas is Libhrigeadh a’ Phròiseact

Cleachdadh

 • Tha Albais air a bruidhinn le iomadh duine a tha ag obair is a’ tadhail air an fhèis, is bidh sinn an còmhnaidh a’ brosnachadh seo.
 • Chan eil mòran Gàidhlig air a bruidhinn air an raon ach, nuair a tha e comasach, bidh i air a cleachdadh is a brosnachadh leinn.
 • Nuair a bhios e freagarrach, cuiridh sinn aithne air chuirmean-ciùil is bùithtean-obrach ann an Gàidhlig is Albais
 • Tha sinn a’ cur romhainn a’ toirt taic ri luchd-ealain is ciùil Gàidhlig is Albais is gum bi na chànain air an riochdachadh thar a’ phrògram againn gach bliadhna.

Co-obrachadh taobh a-muigh sgioba Knockengorroch

 • Chan eil mòran Gàidhlig am measg sgioba is luchd-obrach Knockengorroch, luchd-èisteachd, neo fiù ‘s taobh Iar-dheas na h-Alba is mar sin, bidh conaltraidhean ann am Beurla a mhòr chuid dhen ùine. Bidh sinn a’ strì gus cothroman a thoirt gu luchd-labhairt na Gàidhlig neo Albais a bruidhinn neo a sgrìobhadh dhuinn.
 • Bidh sinn a’ cleachdadh sgrìobhaidhean Gàidhlig is Albais sna’ mheadhanan sòisealta againn.

2.3 Leasachadh Proifeiseanta

 • Nì luchd-obrach Knockengorroch oidhirp gus sgilean chànain, is tuigse chultarach adhartachadh ann an Gàidhlig is Albais le cùrsaichean is trèanadh.

2.4 Ath-sgrùdadh a’ Phoileasaidh

 • Gach trì bliadhnaichean, nì Knockengorroch ath-sgrùdadh air a’ phoileasaidh chànain againn.

Knockengorroch Languages Development Plan (English)

Jump to Gaelic version

Rationale for this Plan

Scotland is a country of multiple languages and linguistic variations, with the South West no exception.  As an organisation that champions diversity and heritage Knockengorroch believes it is of utmost importance to increase awareness and use of these languages across our practices.  

This document lays out our commitment to this and will act as a guide and reference point for our staff, crew, audiences and stakeholders for how we do this.

Scottish languages in the South West

The Glenkens and Ayrshire have their own dialects of Scots, many words of which still exist in local usage.  It is widely acknowledged that Scots was the primary language of the area for a long while.  Where possible we will engage with language-based research projects in the area and local history groups in order to gain an understanding of the unique cultural dialect of the area.

Our area also once made up a Gaelic speaking kingdom, with a distinct variation of Galloway Gaelic, believed to have been more like Manx. Gaelic is currently rarely spoken in the South West today and remains less visible. Revitalization of the language therefore faces significant challenges. Though rarely acknowledged, the language is part of the rich heritage that has shaped the cultural make-up of the area and is still seen throughout place names in the region. We will raise awareness of and encourage more engagement with Gaelic.

Knockengorroch and current use of Gaelic and Scots

The current regional English spoken in Ayrshire and Galloway incorporates many Scots words. Much of our audiences and crew are still using elements of Scots dialect regularly.

The audiences and crew of Knockengorroch are, for the most part, not Gaelic speakers, and as such it is not formally spoken on site as our main means of communication. However a portion of our audiences are Gaelic speakers, and several crew and audience members have children attending Gaelic language schools, so there is an interest in nurturing the language for future generations. 

Many of the festival venue names are Scots and Gaelic or of Gaelic origin, and have been taken from place names associated with the site eg the Maddie’s Tent and the Langwhan, and of course Knockengorroch’s name which likely derives from Cnoc an Darroch (Hill of the Oaks).

In 2018 Knockengorroch facilitated the music and poetry residency, film and album Oran Bagraidh, an exploration of an ancient Galloway Gaelic text with Welsh, Irish and Scots Gaelic musicians. In 2023 we delivered the collaborative Real Merlin Project, again featuring Gaelic and Welsh speakers.  We are committed to supporting Scottish Gaelic and Scots in their current states as well as highlighting and celebrating historic uses of the language that represent the unique regional landscape that makes up our festival site and surroundings.

Knockengorroch Languages Approach

We will contribute towards the awareness, development and revitalisation of Gaelic and Scots as key cornerstones of our culture and heritage. We will encourage both fluent speakers and learners, while also promoting the languages and their history to those who don’t currently speak them but are interested in learning more. 

To achieve this aim we pledge the following

 • Continuing to actively programme and promote Gaelic and Scots speaking artists.  
 • Incorporating Gaelic and Scots content at the festival including workshops for kids and adults through puppetry, games, language workshops and song.
 • Highlighting and championing where possible the distinct dialects of Gaelic and Scots that were spoken in our regional area.
 • Continuing to devise and deliver projects that further awareness of and/ or use of Gaelic and Scots and working with relevant partners where possible to do so.
 • Raising language and cultural awareness within our team in particular the core staff/ communications team.. (i.e. working with fluent Gaelic speakers to ensure that our use of Gaelic is correct and avoids ‘tokenism’ at all times.)
 • Using Gaelic and/or Scots on our online and social media platforms where appropriate.
 • Increasing Gaelic and Scots content on our website, where appropriate. 
 • Exploring ways we could promote Gaelic and Scots awareness through merchandise at the festival

We believe our Languages Development Plan will make Knockengorroch one of the few, or only Southern Scottish events that has a clear and committed approach to furthering Scotland’s languages.

2.1 Resources & Communication

Knockengorroch will work towards representing Gaelic and Scots in its communications.

 • We will create bilingual social media posts (Facebook, Twitter and Instagram) where possible.  
 • We will have a word document file with useful phrases to use on social media to help staff incorporate Gaelic and Scots into posts and work with fluent speakers to ensure correct language usage.
 • We will work to use Gaelic and Scots in our marketing, incorporating one or both languages where possible in press releases and advertising.

Signage

 • Signage at the festival will incorporate Gaelic and Scots where appropriate, this includes championing our unique regional variations of Scots and Galloway Gaelic through the use of place names.

Written communication

 • Communication will be done primarily in English as there is currently no designated member of the Knockengorroch staff with sufficient Gaelic writing efficiency; we are keen to develop this to be able to include at least some Gaelic and Scots language within our written communication. This would be dependent to some degree on funding.

On site communication

 • Where appropriate, communication for workshops will be in Gaelic and Scots; this will include specific workshops where participants will have the opportunity to pick up some Gaelic language skills.
 • Portions of stage announcements will include Scots and Gaelic language where possible.

2.2 Administration and Project Delivery

General use

 • Scots is spoken by many who work and visit Knockengorroch festival and we will continue to support and encourage this
 • There is not much Gaelic used on the site but where possible, it will be used and encouraged.
 • Gaelic and Scots will be used at introductions at concerts and workshops where possible/ appropriate
 • Knockengorroch will strive to support and encourage Gaelic and Scots artists and include Gaelic and Scots content in its program annually.

Working with People from Outside the Organisation

 • There is very little Gaelic language amongst Knockengorroch staff, audiences and across South West Scotland; we need to use English to communicate with most of the people we work. We will, however, strive to give the opportunity for people to communicate with us in Gaelic if they are Gaelic speakers and would like to.
 • We include written Gaelic and Scots language social media content.

2.3 Professional Development

 • Knockengorroch staff will make an effort to improve their language skills and understanding of Gaelic and Scots language and heritage.
 • We aim to offer Gaelic Language Awareness training to our staff and work to increase our cultural and linguistic knowledge and understanding.

2.4 Policy Review

 • Knockengorroch will review its language plan every three years.

Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Follow us on Bandcamp